Informacje o zakładzie

Struktura i majątek spółki

Struktura własności podmiotu
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Gminę Złocieniec.

Majątek w dyspozycji Spółki
Gmina Złocieniec wniosła do Spółki wkład niepienięzny w postaci przedsiębiorstwa w znaczeniu art. 55 Kodeksu Cywilnego Zakładu Budzetowego w skład którego wchodzą składniki materialne i niematerialne.

 

Organy Spółki i ich kompetencje

Władze Spółki

I.          Zgromadzenie Wspólników
jest to najwyższa władza Spółki podejmująca uchwały w sprawach zastrzeżonych do kompetencji tego organu przez akt notarialny i przepisy prawa.

II.        Rada Nadzorcza
–         wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki
–         powołania Rady Nadzorczej Spółki dokonuje Zgromadzenie Współników.

III.       Zarząd Spółki
Zarząd jednoosobowy – Andrzej Paliński –  Prezes Zarządu.

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.


Autor: Andrzej Paliński 2015-09-04 12:27:19
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2015-09-04 12:29:56
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2015-09-04 12:29:56
Skip to content