Zamówienie na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o. o. w Złocieńcu zaprasza uprawnione pomioty do składania ofert na przeprowadzenie „Badania sprawozdania finansowego Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o. o. w Złocieńcu za rok 2019”.

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).

 

 1. Wymagania:

Wymagany termin przeprowadzenia badania za rok 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. informacje o oferencie, w tym w formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. wykaz firm badanych w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),
 3. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 4. wynagrodzenie całkowite za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2019,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
 6. projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

 

 1. Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert na adres siedziby Spółki: 78-520 Złocieniec, ul. Aleja Piastów 2 lub składania ofert w sekretariacie Spółki, w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„Zarząd ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu. Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2020 roku o godzinie 1100.
 2. Otwarcie ofert i wybór uprawnionego podmiotu nastąpi w terminie do 15 lutego 2020 roku.
 3. Informacje o ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu: 94 36 72 272.
 4. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Zarząd ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu


Autor: Andrzej Paliński 2020-01-15 12:52:17
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-01-15 12:55:11
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2020-01-15 12:55:11
Skip to content