OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Przyłącza cieplne

Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocieńcu, ul. Al. Piastów 2, ogłasza przetarg na wykonanie:

 1. Przyłącza cieplnego 2 x Pex 50 / 160. o długości 132 mb. od węzła przy ul. Kręta 19, do budynku mieszkalnego przy ul. 11 – go Listopada 36.
 2. Przyłącze cieplne 2 x Pex 50 / 160, dł. 20 mb, mb. do budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 7 + podłączenie do istniejącej instalacji C.O. w budynku ul. Mickiewicza 22.
 3. Przyłącze c.o.90/160 x 2 łączące istniejącą sieć c.o. z budynkiem przy ul. Wolności 4, wraz przejściem przez bud. Wolności 4 i z przełączeniem w budynku Wolności 6.

Termin realizacji: 01.04. 2020r do 30.08. 2019r.

Termin składania ofert: 10.03.2020r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 10.03. 2020r.  godz. 1100

Wadium: 30.000,00. zł. wpłacone do dnia. 10.03.2020r. godz. 1000.

Osoby do kontaktu: Andrzej Paliński      – 94 36 72 272 oraz  Waldemar Dobroń  – 94 36 72 272

ogłoszenie o przet. 3 zadania
przetarg na sieci c.o. 2020
UMOWA. 3 zadania docx
Przyłącze c o Dworcowa 7 ślepy(1)
Przyłącze cieplne Dworcowa 7 profil
Dworcowa 7 przyłącze ciepłownicze
Przyłącze c o Wolności 4 ślepy(3)
Wolności 4 przyłącze ciepłownicze
Przyłącze cieplne Wolności 4 profil
Przyłącze c o Złocieniec ul.11 Listopada 36 ślepy
Przyłącze c.o.11 Listopada
Przyłącze cieplne 11 Listopada 36 profil


Autor: Waldemar Dobroń 2020-02-25 13:42:01
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-02-25 13:42:56
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2020-02-25 13:42:56

Zamówienie na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019

Zarząd Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o. o. w Złocieńcu zaprasza uprawnione pomioty do składania ofert na przeprowadzenie „Badania sprawozdania finansowego Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o. o. w Złocieńcu za rok 2019”.

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.).

 

 1. Wymagania:

Wymagany termin przeprowadzenia badania za rok 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania do dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 1. informacje o oferencie, w tym w formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 2. wykaz firm badanych w ciągu ostatnich 3 lat (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),
 3. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 4. wynagrodzenie całkowite za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2019,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
 6. projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

 

 1. Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert na adres siedziby Spółki: 78-520 Złocieniec, ul. Aleja Piastów 2 lub składania ofert w sekretariacie Spółki, w zamkniętej kopercie z napisem:

 

„Zarząd ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu. Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2020 roku o godzinie 1100.
 2. Otwarcie ofert i wybór uprawnionego podmiotu nastąpi w terminie do 15 lutego 2020 roku.
 3. Informacje o ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu: 94 36 72 272.
 4. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Zarząd ZC Spółka z o. o. w Złocieńcu


Autor: Andrzej Paliński 2020-01-15 12:52:17
Publikacja: Krzysztof Carewicz 2020-01-15 12:55:11
Modyfikacja: Krzysztof Carewicz 2020-01-15 12:55:11